Contact Us
Current location: Home > Contact Us
Contact Us

Address: Qianjin Street 2699, Changchun, Jilin, PRC

Tel: +86 431 85167801

Fax: +86 431 85167801

Email: huxiaolin@jlu.edu.cn