ENGLISH
搜索

荣退教师

当前位置: 网站首页 > 师资队伍 > 荣退教师 > 正文

雷丽平

日期:2023-03-09 点击数:

 

                     
       
                                                                                                                                                                     

雷丽平

性       别 :
职       称 : 教授
所在系所 : |历史与文化研究所|
研究领域 : 俄罗斯历史
最后学历 : 研究生
最后学位 : 博士
E m a i l  :
       
             

学习简历

Academic Education

1981.08-1985.06  北京中国人民警官大学  1990.09-1992.12  吉林大学苏联所  硕士  2002.08-2006.06  博士

工作简历

Working Experiences

1985.08 - 至今  吉林大学

科研成果

Research Achievements

1.《今日俄罗斯东正教热》《世界宗教文化》2009.2。  2.《赫鲁晓夫时期围绕宗教路线问题的党内斗争》《东欧中亚研究》2010.3。  3.《俄罗斯养老保险制度改革对我国的启示》《人口学刊》2010.1。  4. 《俄罗斯汉学发展演变及其现实意义》《东北亚论坛》2011.4。

科研项目

Research Projects

参与项目:  1.苏联时期的东正教与苏联解体 2007.5——2010.3(吉林省哲学社会科学规划项目2007050)。  2.俄罗斯传统文化与市场经济研究2011.5(吉林省哲学社会科学规划项目)。  3.斯大林与赫鲁晓夫时代政教关系研究 2013年6月 国家社科基金项目。

获奖情况

Honors and Awards

《赫鲁晓夫反宗教运动及其教训》2011年5月获首届吉林省社会科学基金项目优秀成果三等奖。

 

上一条:许昌福